13.10.2016

 

EXAMEN DEFINITIVAT 2016

  

În atenția stagiarilor care vor susține examenul de definitivat în sesiunea noiembrie 2016:


Caietele de lucrări profesionale trebuie depuse până la data de 31.10.2016, fie personal, fie transmise prin poștă la adresa INPPA - Centrul Teritorial Iași, Strada Grigore Ureche nr. 2, Bl. 6 Martie.


 13.10.2016

 

În toamna acestui an, la INPPA, debutează cursurile de pregătire pentru dobândirea calității de administrator sau lichidator în insolvența persoanei fizice.

 

Informăm avocații că la 10 octombrie 2016 a fost comunicată către toate barourile adresa privind cursurile de pregătire pentru dobândirea calității de administrator sau lichidator în insolvența persoanei fizice.

 

 


 


03.10.2016


EXAMEN DEFINITIVAT 2016


În atenția stagiarilor care vor susține examenul de definitivat în sesiunea noiembrie 2016:


Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA, anexă la Hotărârea nr. 525 din 01.09.2012 a Consiliului UNBR, tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de absovire este cea prevăzută în planul de învățământ al INPPA.


Proba scrisă (test de verificare a cunoștințelor) se va susține la disciplinele:

OEPA, DC, DPC, DP, DPP.


 03.10.2016

 

Publicăm caietele de lucrări profesionale pentru stagiarii anului II care vor susține examenul de absolvire în sesiunea noiembrie 2016.

 

Conform Hotărârii nr. 73 din 10 iunie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind adoptarea modelului caietului de lucrăriprofesionale pentru anul II de pregătire iniţială, lucrările profesionale ce alcătuiesc Caietul de lucrări profesionale vor fi grupate în mape de lucrări, pe materii, după cum urmează: 6 lucrări la disciplina drept civil, 6 lucrări la disciplina drept procesual civil, 6 lucrări la disciplina drept penal, 6 lucrări la disciplina drept procesual penal, 6 lucrări la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 3 lucrări la disciplina dreptul european al muncii, 3 lucrări la disciplina dreptul european al drepturilor omului şi 3 lucrări la disciplina dreptul Uniunii Europene.

 La disciplinele drept civildrept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, avocaţii stagiari au posibilitatea ca din cele 6 lucrări, 2 lucrări să reprezinte lucrări profesionale proprii, efectuate în perioada stagiului, în cadrul formelor de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea. La modulul de drept european din cele 3 lucrări obligatorii, 1 poate să reprezinte lucrare profesională proprie, întocmită de cursant în perioada stagiului. La disciplina  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat toate lucrările vor fi indicate de INPPA/ centre teritoriale.

 

DC

DPC

DP

DPP

OEPA

DUE

DEM

DEDO

 03.10.2016


Orarul cursurilor din cadrul modulului recapitulativ pentru cursanții anului II.

Toate cursurile se vor desfășura la sediul Baroului Iași, 

Strada Grigore Ureche nr. 2, Bl. 6 Martie

 

 19.09.2016

 

În atenţia candidaţilor la examen – Candidații respinși la examenul din data de 12 septembrie 2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marți, 20 septembrie 2016

Candidații respinși la examenul din data de 12.09.2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marţi, 20 septembrie 2016, ora 14,00.

Contestațiile se vor redacta prin utilizarea formularului-tip publicat şi pe pagina web a centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și se vor transmite, respectiv depune într-una din următoarele modalități:


- personal, la adresa centrului de examen (Centrul teritorial INPPA) la care a susținut examen candidatul;
- prin fax la numărul 021-330.12.97;
- prin email la adresa office@inppa.ro


Formular depunere contestații: DOC / DOCX / PDF 

19.09.2016


REZULTATELE EXAMENULUI DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

 DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2016

Descarcare fisier - stagiari: Iasi-STG.pdf

Descarcare fisier - definitivi: Iasi-DEF.pdf

 

 16.09.2016

 

Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

 

Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

 Luând act de referatul Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de candidații la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016, la disciplina Drept procesual penal, în sensul existenței unei erori materiale în transmiterea către Comisia națională de examen a soluțiilor privind rezolvarea contestațiilor

 Comisia națională de examen

DISPUNE

1. Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016 în sensul:

A. Se admit contestațiile la întrebarea de la Grila 1 (99), Grila 2 (88), Grila 3 (87), Grila 4 (93) de la disciplina „Drept procesual penal” – stagiari:

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

- literei c)

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. Celelalte dispoziții din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem rămân valabile.

3. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile înscrise la punctul 1 de mai sus și la punctele 1-4 din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem. Baremul astfel validat se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

  Pentru Comisia națională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian – Cornel Briciu

 


Baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile înscrise la punctul 1 de mai sus și la punctele 1-4 din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem:

 STAGIARI – BAREM RECTIFICATGrila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.


 

 15.09.2016

 

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.

 

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei nationale de examen, publicat mai jos.

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

 


 

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 12.09.2016, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarele întrebări de la disciplina „Drept procesual civil” – stagiari:
a. Întrebarea de la Grila 1 (42), Grila 2 (60), Grila 3 (43), Grila 4 (42)
La această întrebare se consideră corectă indicarea:
- literei c)
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – stagiari:
Întrebarea de la Grila 1 (66), Grila 2 (65), Grila 3 (72), Grila 4 (65)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

3. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (13), Grila 2 (9), Grila 3 (9), Grila 4 (9)
La această ȋntrebare se consideră corectă indicarea:
- numai a literei a);
- numai a literei c);
- literelor a) și c).
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera a), litera c) sau literele a) și c).

4. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (76), Grila 2 (67), Grila 3 (68), Grila 4 (78)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

5. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016.

6. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la punctele 1-4 de mai sus, care se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

7. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 12 septembrie 2016. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 12 septembrie 2016 se va realiza cel mai târziu în data de 19 septembrie 2016.

8. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen.

Pentru Comisia națională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Traian – Cornel Briciu 

 12.09.2016 


Anunţ important – Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 13 septembrie 2016, ora 15.00.


CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

ANUNŢ IMPORTANT

PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 13 septembrie 2016, ora 15.00.

Contestaţiile se vor depune personal la adresa centrului teritorial al INPPA la care candidatii au fost arondati sa sustina examenul sau:

- prin fax la numărul 021-330.12.97;

- prin email la adresa office@inppa.ro.

Termen limita: marţi 13 septembrie 2016 ora 15,00.

Descărcaţi AICI formularul pentru contestaţii.Erată: Termenul de depunere a contestațiilor este marți, 13 septembrie 2016, ora 16,00


 

 12.09.2016 


Publicăm Subiectele şi Baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016.

STAGIARI – SUBIECTE: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

DEFINITIVI – SUBIECTE: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

 


Erată STAGIARI – Intrebarea cu numărul 74 la grila G1, corespondenţă: 64-G2, 77-G3, 66-G4, are răspunsul: C


 

 10.09.2016


ANUNŢ

În atenţia candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat

din data de 12 septembrie 2016:


 A. Instrucţiuni şi reguli :

 

- Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 12.09.2016

- Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

- Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

- Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice.

- Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

 

B.    Instrucțiunile şi regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

 

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN


  10.09.2016


PUBLICĂM REPARTIZAREA PE IMOBILE ȘI SĂLI A CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016. 

INPPA – Centrul teritorial Iasi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Corpul A, Bdul Carol I nr. 11, Iași


<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

  09.09.2016

 

Hotărârea nr. 4/08.09.2016 a Comisiei Naționale de Examen cuprinzând tabelele finale cu candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016.

Hotărârea nr. 4/08.09.2016 a Comisiei Naționale de Examen prin care, în baza Deciziei nr. 160/02.09.2016 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. și în urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor stabilite prin aceeași Decizie, se publică tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

 

 


 

 08.09.2016

 

ANUNT – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

La INPPA – Centrul teritorial Iași, Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, se va desfășura în data de 12 septembrie 2016 la  Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I nr. 11, Iași.

 

SÂMBĂTĂ, 10 SEPTEMBRIE 2016, PE SITE-UL INPPA ŞI LA LOCURILE DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI SE VA AFIȘA REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR.

  


 

30.05.2016 


În atenția stagiarilor care au promovat examenul de admitere în sesiunea septembrie 2015!

 
    În conformitate cu dispozitiile Hotarârii nr. 70 privind începerea anului I de pregătire profesională inițială din 20 mai 2016
 
    "Activitățile tutoriale aferente anului I de pregătire inițială vor începe, în cadrul INPPA și a centrelor teritoriale ale acestuia, cel mai târziu la data de 7 iunie 2016.
Taxa de școlarizare este de 500 lei și va fi achitată până la data de 7 iunie 2016"
 
     Stagiarii din Barourile arondate INPPA -Centrul Teritorial Iași vor achita taxa in contul: RO03BPOS24006850217RON01
 
     Cursul de deschidere la acest centru va avea loc în  ziua de Sâmbătă 11 iunie 2016, orele 10.
     Orele vor avea loc la sediul Universitatii Petre Andrei din Iași, pe Bulevardul Dimitrie  Mangeron nr. 49 Iași.
     Informații suplimentare la telefon 0744545368
 
 
        Director INPPA - Centrul Teritorial Iași
        av. dr. Doina Stupariu


 

 


 

06.04.2016


Hotărârea nr. 59/24.03.2016 a Consiliul U.N.B.R. privind principiile şi măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 (doc / pdf)

 

 

 30.03.2016 Hotărârea nr. 69 din 28 martie 2016 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială


Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
Consiliul de Conducere

HOTĂRÂREA NR. 69

privind începerea anului II de pregătire profesională inițială

28 martie 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul ședinței comune a Comisiei Permanente a UNBR şi a Consiliului de Conducere al INPPA din 31 ianuarie 2016, consemnate în procesul verbal de ședință,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Activitățile tutoriale aferente anului II de pregătire profesională inițială vor începe la data 28 martie 2016.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională inițială este de 700 de lei şi va fi achitată până la 15 aprilie 2016.
(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

Art. 3 – Activitățile tutoriale vor începe în cadrul INPPA şi în cadrul centrelor teritoriale cu modulul drept civil şi drept procesual civil.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

 

 

 28.03.2016În atenția stagiarilor din anul II 

 

 

Activitățile tutoriale încep  sâmbătă 02 aprilie 2016, orele 09:00.
Tematica va fi din materia dreptului procesual civil.
Formator dna av. lector drd. Larisa Druga
Prezența este obligatorie!

 

 
        Director INPPA -Centrul Teritorial Iași

             av. dr. Doina Stupariu

 

 


 

 ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMEN – CANDIDAȚII RESPINȘI LA EXAMENUL DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2016 VOR PUTEA FORMULA CONTESTAȚII LA PUNCTAJCandidații respinși la examenul din data de 12 septembrie 2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marţi, 20 septembrie 2016, ora 14,00. Contestațiile se vor redacta prin utilizarea acestui formularul-tip publicat şi pe pagina web a centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și se vor transmite, respectiv depune într-una din următoarele modalități:

- personal, la adresa Centrului Teritorial Timisoara al INPPA din Timisoara, Str. Lucian Blaga, nr. 2, et. 2, luni 19,09,2016 intre orele 14,00 - 19,00 si marti 20,09,2016 intre orele 08,00 - 14,00   
- prin fax la numărul 021-330.12.97;
- prin email la adresa office@inppa.ro

Formular depunere contestații: DOC / DOCX / PDF

Descarcare atasamentDescarcare fisier: FormularContestatiePunctajGrilaInppaAdmitere_(1).docx 

Impartaseste cu Social Media